Trách nhiệm xã hội

Khái niệm "trách nhiệm xã hội" Định nghĩa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: không chỉ là văn bản mà là hành động thực tế

 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thể hiện rất rõ văn hoá và những giá trị của doanh nghiệp trong qui trình phát triển bền vững tại các vùng lãnh thổ khác nhau. Nói một cách khác, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bao gồm những việc làm mang tính nhân văn, và những hành động mang tính phát triển bền vững của công ty về mặt kinh tế, xã hội, môi trường, quản lý, và văn hoá.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thể hiện được cam kết của doanh nghiệp. Nó cũng là một bộ qui tắc ứng xử của doanh nghiệp, bộ qui tắc này vừa góp phần định hướng việc đánh giá tác động của doanh nghiệp đối với vùng lãnh thổ vừa góp phần định hướng cho việc cải thiện hệ sinh thái.

Xét về mặt pháp lí và kinh tế, doanh nghiệp không bắt buộc phải cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội, trừ những doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chính khoán. Những doanh nghiệp này phải công bố bản báo cáo hàng năm những tác động của công ty đối với môi trường và xã hội.
 
TỔNG CÔNG TY CONECO đang cố gắng đóng góp cho sự phát triển bền vững tại những vùng mà chúng tôi hoạt động. Chúng tôi xác lập nhiều chương trình cơ bản để thực hiện trách nhiệm xã hội của . Trong giai đoạn đầu tiên , chúng tôi sẽ nghiên cứu và đưa ra các mô hình và các chiến dịch hoạt động xã hội nhằm khẳng định giá trị cốt lõi của mình và nâng tầm mình lên thành một đơn vị sản xuất xe chuyên dùng có uy tín.

Slogan thể hiện toàn bộ triết lý đóng góp xã hội của CONECO, chữ "môi trường” đại diện cho niềm tin và hy vọng của môi trường, chữ "hành động” đại diện cho những mong muốn thay đổi và phát triển không ngừng, và chữ "xanh” đại diện cho một sự sạch sẽ và tươi mát.

Tuyên bố sứ mệnh đóng góp cho xã hội: Là một nhà sản xuất xe chuyên dùng hàng đầu của VIỆT NAM, CONECO tiến hành các hoạt động kinh tế sinh thái thân thiện và thực hiện trách nhiệm xã hội một cách tích cực để đảm bảo hạnh phúc và bền vững xã hội.

Hãy không ngừng theo dõi chúng tôi thông qua trang web để biết chúng tôi đã làm gì để thực hiện trách nhiệm xã hội của mình.

Website: www.coneco.com.vn, www.coneco.vn
Facebook: www.facebook.com/Tổng-Công-Ty-Coneco

Tags

Chia sẻ :